fb medlem stadgan

Välkommen till Finlandssvensk samling!

Föreningens syfte är att som ideell förening främja finlandssvenskarnas gemensamma och allmänna intressen samt att stärka den finlandssvenska identiteten och samhörigheten. Föreningen skall bevaka finlandssvenskarnas grundläggande rättigheter. 

Föreningens verksamhet omfattar att bl.a.

  • anordnar evenemang såsom öppna debatt- och diskussionstillfällen för allmänheten 
  • gör utredningar 
  • bedriver opinionsbildning 
  • bedriver upplysnings- och informationsarbete gentemot allmänheten 
  • försöker påverka samhällsutvecklingen ur ett finlandssvenskt perspektiv genom att exempelvis delta i den politiska debatten 
  • ger juridisk rådgivning till individer som blivit kränkta, diskriminerade eller förnekats sina språkliga rättigheter 
  • informerar internationella organ om finlandssvenskarnas och det svenska språkets situation i Finland 
  • samarbetar med forskare i andra länder i olika sammanhang 
  • deltar aktivt i den internationella minoritets- och minoritetsspråksutvecklingen genom att exempelvis besöka konferenser och symposier för att inhämta kunskaper och föra fram information om finlandssvenskar 

Finlandssvenskarna och svenskan i den internationella rätten

På denna sida hittar du information om internationell rätt som berör finlandssvenskarna och det svenska språket på olika sätt. Den internationella rätten kan aldrig förminska finlandssvenskarnas rättigheter eller svenskans status i finländsk lagstiftning. Ur ett finlandssvenskt perspektiv är det väldigt viktigt att känna till och uppmärksamma den internationella rätten dels utifrån individens rätt att åtnjuta sina mänskliga rättigheter och dels utifrån de kollektivt präglade bestämmelser som skyddar individer som tillhör nationella minoriteter och svenska språket. Som minoritetstillhörig är det ofta svårare att få sina rättigheter tillgodosedda än om man tillhör en majoritet. Den internationella rätten är viktig, därför att den inte tillåter att stater behandlar sina invånare hur som helst. Finlandssvenskarnas och svenskans situation är inte bara en fråga för det finländska samhället - det är också en fråga för det internationella samfundet. 


Finlandssvenskarna en nationell minoritet i Europa 

Finlandssvenskarna är en de facto minoritet i Finland och omfattas av Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk. De övriga nationella minoriteterna i Finland är samer, judar, romer, tatarer och gammalryssar. 

Vi har här samlat material om implementeringen i Finland av Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk.