Har dina rättigheter kränkts?

Har dina rättigheter kränkts?

För att värna om demokrati, tolerans, mångfald och mänskliga rättigheter är det viktigt att Du agerar om Du har blivit utsatt för kränkande behandling eller förnekats dina rättigheter därför att du är finlandssvensk eller talar svenska. Det är först när missförhållanden uppmärksammas och får ett ansikte som det går att förbättra situationen. 

Det finns hjälp och stöd att få! 

Du kan alltid kontakta Finlandssvensk samlings styrelse för att få hjälp med hur du skall gå tillväga för att ta tillvara dina rättigheter.

1. Justitieombudsmannen (JO) 

Om dina språkliga rättigheter har kränkts eller dina grundläggande fri- och rättigheter eller mänskliga rättigheter i övrigt har kränkts kan du vända dig till JO. JO har behandlat ett flertal ärenden som gäller just kränkning av språkliga rättigheter (se nedan). 

Vad gör JO? 

JO:s uppgifter finns inskrivna i grundlagen och i lagen om riksdagens justitieombudsman. 

JO skall övervaka att myndigheter och tjänstemän följer lag och fullgör sina skyldigheter och även andra som sköter offentliga uppdrag. 

JO bevakar särskilt att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna respekteras. I enlighet med riksdagens önskemål bevakar JO också barns rättigheter. 

JO undersöker klagomål från allmänheten. Dessutom kan JO undersöka missförhållanden på eget initiativ. 

JO gör också inspektioner på ämbetsverk och inrättningar, exempelvis på fängelser, garnisoner och andra slutna inrättningar för att få insyn i hur personer i dessa miljöer behandlas. 

Vem kan vända sig till JO? 

Alla som misstänker att en myndighet eller en tjänsteman har brutit mot lag eller försummat sina skyldigheter kan kontakta JO. man kan klaga perrsonligen, för annans räkning eller i grupp. Att göra en JO-anmälan kostar ingenting. 

Vad kan JO göra? 

JO kan 

- väcka åtal, om det är fråga om en allvarlig lagstridighet 

- ge en anmärkning, om det är fråga om ett lagstridigt förfarande eller en försummelse av en skyldighet, men åtal inte behöver väckas 

- delge en myndighet sin uppfattning om vilket förfarande som är lagligt 

- göra en myndighet uppmärksam på de krav som god förvaltning ställer eller på aspekter som främjar respekten för de grundläggande fri- och rättigheterna och mänskliga rättigheterna 

- lägga fram förslag för en myndighet hur ett fel skall rättas till eller ett missförhållande avhjälpas 

- göra statsrådet uppmärksamt på observerade brister i lagstiftningen samt lägga fram förslag till hur bristerna kan avhjälpas. 

JO kan inte ändra/upphäva myndighetsbeslut eller domstolsutslag. JO kan inte heller påverka hur en myndighet har utövat sin lagliga prövningsrätt, besluta om skadestånd eller ge rättslig rådgivning. 

Språkligt relaterade ärenden 

* Vasa hovrätt diskriminerar svenskspråkiga (21.4.2006, dnr 1538/4/04) 

Finlandssvensk samling anmälde de språkliga missförhållandena vid Vasa hovrätt, efter att ha genomfört en undersökning, som visade att behandlingstiden av svenskspråkiga mål vid domstolen var mer än dubbelt så lång som för finskspråkiga mål. Läs beslutet här 

Mer information hittar du på JO:s hemsida http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/eoa/svenska/index.htx 

2. Minoritetsombudsmannen, Diskrimineringsnämnden och Arbetarskyddsmyndigheterna 

Dessa tre institutioner är tillsynsmyndigheter för Lagen om likabehandling. 

Arbetarskyddsmyndigheterna 
övervakar att lagen följs vad gäller arbetsavtalsförhållanden och offentligrättsliga anställningar. Arbetarskyddsmyndigheterna kan man i de här frågorna kontakta vid diskriminering på grund av alla förbjudna diskrimineringsgrunder, exempelvis språk, sexuell läggning etc. (läs mer om vilka diskrimineringsgrunder som är förbjudna på vår sida Dina rättigheter, Nationella) 

Minoritetsombudsmannen och Diskrimineringsnämnden 
övervakar att diskrimineringsförbudet vad gäller etniskt ursprung följs vad gäller alla andra områden som tas upp i likabehandlingslagen, exempelvis utbildning. 

Det torde vara svårt att separera språk från etnicitet. I många fall kan diskriminering av en finlandssvensk ske just på grund av dennes etniska tillhörighet, inklusive det språk hon eller han talar. Enligt artikeln Multikultur_ger_styrka på kommunerna.net har Finlands Minoritetsombudsman en avog inställning till att finlandssvenskar vänder sig till honom och hävdar diskriminering. Han anser enligt intervjun inte att finlandssvenskarna utgör en etnisk grupp. 

Denna åsikt delar inte Finlandssvensk samling. Att konstruera en etnisk grupp är inte svårt och i finlandssvenskarnas fall har exempelvis Tore Modéen (i Europa Ethnica) hävdat att finlandssvenskarna till och med kan göra anspråk på att kallas nationalitet, därför att man bland annat har ett eget kulturarv, litteratur, teater etc. Nationalitetsfrågan berörs också i leif Höckerstedts bok "Fuskfinnar eller östsvenskar?" Att finlandssvenskarna utgör en åtminstone en etnisk grupp finns det starka belägg för, exempelvis det gemensamma språk och det gemensamma kulturfundament som man delar. 

Diskrimineringsnämnden i Finland har en logotyp med text på finska samt engelska, vilket Finlandssvensk samling finner anmärkningsvärt. Att svenskan utelämnats riskerar att skada förtroendet för nämnden bland finlandsvenskar som har blivit utsatta för diskriminering och söker hjälp. 

Mer information om hur du kan ta tillvara dina rättigheter kommer inom kort!