Tillämpning av stadgan

Granskning av konventionernas efterlevnad

I allmänhet har det bestämts i de internationella och regionala konventionerna hur efterlevnaden av konventionerna skall övervakas.Ofta innebär det att särskilda övervakningsorgan grundas.

Dessa organ skall:

  • behandla de periodiska rapporter som konventionsstaterna lämnar in om hur rättigheterna har uppfyllts nationellt,
  • ge expertutlåtanden för att styra tolkningen av konventionerna samt
  • behandla individ- eller gruppklagomål för vissa konventioner

Periodiska rapporter Rapporteringsintervallen bestäms i allmänhet redan i konventionen. Rapportperioderna växlar mellan 1 och 5 år.

Utöver den regelbundna rapporteringen har de flesta granskningsorgan rätt att på begäran få tilläggsinformation om hur konventionen har efterlevts. Finlands människorättsrapportering grundar sig på element som sanning och öppenhet samt på att hörsamma tidsfristerna i enlighet med konventionsförpliktelserna. Finland vill i sin rapportering beskriva positiva trender, men också medge eventuella problem.

Medborgarorganisationernas andel av rapporteringen

Den finska regeringen stöder ett aktivt deltagande från medborgarorganisationernas sida i människorättsrapporteringen.

  • Då en rapport börjar beredas ber man medborgarorganisationerna om utlåtanden angående de teman som tas upp.
  • När det finns ett färdigt utkast bjuds medborgarorganisationernas representanter in att diskutera och kommentera rapportens innehåll innan den får sin slutliga utformning.

Medborgarorganisationerna uppmanas också till så kallad skuggrapportering och till att skicka in parallellrapporter direkt till människorättskonventionernas granskningsorgan.

Rapportgranskning

Rapporterna granskas av den kommitté eller det organ till vars uppgifter det enligt respektive konvention hör. För de flesta konventioner ordnar regeringen ett muntligt hörande, där förutom representanten för den rapporterande enheten vid utrikesministeriet även representanter för andra ministerier samt numera oftast också en ledamot av riksdagens grundlagsutskott deltar.

Genomförande av rekommendationer 

Efter att ha granskat rapporten drar kommittén sina slutsatser och ger rekommendationer. Senast i följande periodiska rapport skall regeringen rapportera hur rekommendationerna har verkställts. Rekommendationerna översätts till nationalspråken och distribueras brett inom stats- och kommunalförvaltningen samt till medborgarorganisationer. Dessutom publiceras rekommendationerna på ministeriets webbsida, liksom också själva rapporterna.

Källa:

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=38601&contentlan=3&culture=sv-FI (16.10.2012)