Stadgar

 

Stadgar för Finlandssvensk samling r.f.

Antagna av årsmötet den 3 april 2005 

1. Allmänt om föreningen 

1.1. Föreningens namn är Finlandssvensk samling och dess hemort är Dragsfjärd. 

1.2. Finlandssvensk samling är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, som vilar på demokratisk, jämlik och jämställd grund. Föreningens språk är svenska. 

1.3. Föreningen har en hemsida, där väsentlig information angående föreningen, dess verksamhet och styrelse finns tillgänglig. 

1.4. Föreningens firmatecknare är, var för sig, ordförande, verksamhetsledare och kassör. Även hedersordförande kan vara firmatecknare om denne ingår i styrelsen. 

2. Föreningens syfte och verksamhet 

2.1. Föreningens syfte är att som ideell förening främja finlandssvenskarnas gemensamma och allmänna intressen samt att stärka den finlandssvenska identiteten och samhörigheten. Föreningen skall bevaka finlandssvenskarnas grundläggande rättigheter. 

2.2. Föreningens verksamhet omfattar att 

- medvetandegöra myndigheter och organisationer om finlandssvenska intressen 

- arrangera föredrag, seminarier och diskussionstillfällen med anknytning till föreningens syfte 

- bedriva informations- och forskningsverksamhet om och för finlandssvenskar 

- utöva granskning av den finlandssvenska samhällsutvecklingen 

 

3. Medlemskap 

3.1. Som medlem i Finlandssvensk samling kan godkännas en person som erlägger medlemsavgift och antar föreningens stadgar. 

3.2. Föreningens årsmöte fastställer storleken på den årliga medlemsavgiften. 

3.3. En förteckning av föreningens medlemmar skall föras av styrelsen. 

3.4. En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att anmäla detta till styrelsen. Medlemskapets rättigheter upphör då anmälan kommit till styrelsens kännedom. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej. 

3.5. Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om denne genom sitt beteende har skadat föreningen avsevärt eller om hon eller han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som gäller enligt lag. 

3.6.Till hedersmedlem kan utses föreningsmedlem som förjänstfullt bidragit till föreningens verksamhet och ändamål. Till hedersordförande kan utses en ordförande som förtjänstfullt bidragit till föreningens verksamhet och ändamål. Hedersmedlem och hedersordförande utses av föreningens årsmöte enligt styrelsens förslag. 

 

4. Årsmöte 

4.1. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. 

4.2. Årsmöte skall hållas under mars eller april månad på en av styrelsen fastställd dag. 

4.3. Kallelse till årsmöte skall ske senast 10 (tio) dagar före mötet genom annons i Hufvudstadsbladet och Vasabladet eller genom att per post eller e-post kalla varje medlem samt publiceras på föreningens hemsida. Kallelse 

skall omfatta tid och plats för mötet, preliminär föredragningslista och datum då motioner skall vara styrelsen tillhanda. 

4.4. Extra årsmöte hålls då föreningens möte så beslutar eller då styrelsen anser det finnas skäl därtill eller då minst 1/10 (en tiondel) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det till ett av styrelsen angivet ärende. 

4.5. Kallelse till extra årsmöte skall ske senast 10 (tio) dagar före mötet genom annons i Hufvudstadsbladet och Vasabladet eller genom att per post eller e-post kalla varje medlem samt publiceras på föreningens hemsida. 

4.6. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 7 (sju) dagar före årsmötet. 

4.7. Vid årsmöte har varje närvarande medlem 1 (en) röst. 

4.8. Beslut fattas och omröstningar avgörs med enkel majoritet om stadgarna inte anger annorlunda. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst; vid val avgör emellertid lotten. 

4.9. Vid föreningens årsmöte skall föredragningslistan upptaga följande punkter: 

1. Mötet öppnas 

2. Val av mötesordförande, -sekreterare samt två protokolljusterare samt två rösträknare 

3. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet 

4. Godkännande av föredragningslista 

5. Behandling och godkännande av årsberättelse, bokslut och revisionsberättelse 

6. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelse 

7. Val av styrelse 

- verksamhetsledare 

- ordförande 

- vice ordförande 

- sekreterare 

- kassör 

- webmaster 

- övriga ledamöter 

- två suppleanter 

8. Val av revisor och revisorsuppleant 

9. Val av valberedning 

10. Fastställande av medlemsavgift 

11. Behandling av inkomna motioner 

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget 

13. Övriga frågor 

14. Mötet avslutas 

4.10. Valberedningen består av 5 (fem) av föreningens medlemmar, vilka ej får vara medlemmar i sittande styrelse. Valberedningen skall i största möjliga utsträckning representera Svenskfinlands olika delar. Årsmötet utser en ordförande för valberedningen som utser de övriga medlemmarna. 

5. Styrelse 

5.1. Föreningens styrelsemedlemmar ansvarar gemensamt för föreningens övergripande verksamhet, åtaganden och ekonomiska förvaltning. 

5.2. Föreningens styrelse består av representanter för Österbotten, Åboland, västra Nyland, Helsingforsregionen, östra Nyland, Svensköarna i Finland, 

 

Åland och Sverige om inte årsmötet beslutar annorlunda. Styrelsen får maximalt bestå av 9 (nio) personer samt 3 (tre) suppleanter. Jämställdhet mellan könen skall iakttagas. 

 

5.3. Föreningens styrelse utses årligen av årsmötet. Styrelsen kan utse övriga funktionärer i föreningen, om det anses nödvändigt för föreningens funktion. 

 

5.4. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, vice ordföranden, hedersordförande vid behov eller om minst 4 (fyra) styrelsemedlemmar så 

kräver. 

5.5. Samtliga styrelsemedlemmar skall kallas till styrelsemöte senast 2 (två) veckor före mötestillfället på ordförandens och vice ordförandens ansvar. Kallelsen skall besvaras av samtliga styrelsemedlemmar till ordföranden eller vice ordföranden senast 1 (en) vecka före styrelsemötet. 

5.6. Styrelsen är beslutsför då minst häften av dess medlemmar/suppleanter inklusive ordföranden eller vice ordföranden personligen närvarar. Beslut fattas med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst; vid val avgör emellertid lotten. 

5.7. Hedersordförande, som inte är medlem i sittande styrelse har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsemöte, men saknar rösträtt. 

5.8. Styrelsemedlem som önskar avgå i förtid skall meddela detta senast 1 (en) månad före önskad avgång.

6. Utskott 

6.1. Föreningen får ha utskott som främjar föreningens syften inom olika verksamhetsområden eller regioner. 

6.2. Styrelsen ansvarar för att anstifta utskotten och utse ansvariga för dessa. 

6.3. Utskotten är underställda styrelsen. 

7. Räkenskapsperiod, revision och finansiering 

7.1. Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. 

7.2. Föreningen har en revisor och en revisorsuppleant. 

7.3. Revisor kan när som helst ta del av föreningens samtliga handlingar. 

7.4. Bokslut jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisorn senast 3 (tre) veckor före årsmötet. 

7.5. Revisorn skall i samband med årsmötet avge revisionsberättelse.

7.6. För att stödja sin verksamhet kan föreningen söka om bidrag, ta emot donationer och testamenten, äga för verksamheten nödvändig fast och lös egendom, anordna lotteri samt verkställa penninginsamlingar sedan den erhållit behövligt tillstånd därtill. 

 

8. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen 

 

8.1. Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst 3/4 (tre fjärdedelars) majoritet av de röster som avgivits vid omröstningen. Vid möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen. 

Om föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådan sätt som bestäms av det möte som fattar beslut om upplösning.