Verksamhetsplan

                     


   

Verksamhetsplan för Finlandssvensk samling maj 2015 – april 2016

 

Konkret kommer verksamheten att yttra sig i att:

Föreningen anordnar öppna debattillfällen och föredrag gällande frågor som är viktiga ur ett finlandssvenskt perspektiv. Målsättningen är att hålla två sådana tillfällen i varje region. Under 2015 kommer huvudvikten att läggas vid två teman, ”Från skola till arbete” som riktar sig speciellt till yngre och ”Att åldras på svenska” som främst riktar sig till äldre och till pensionärer

 

 Aktivt verka för att övervakningen av lagar som anknyter till språkliga rättigheter förbättras samt grundlagens och språkkonventionernas tillämpning effektiveras.

 

 Aktivt bevaka händelseutvecklingen vad gäller statliga reformer.

 

 Bedriva aktiv opinionsbildning i dagstidningar och andra medier i alla finlandssvenskaregioner.

 

 Kontakt med andra europeiska minoriteter.

 

 Vi kommer att arbeta för att finlandssvenskarna skall få ett minoritetsinstitut där det skall finnas en statistik- och utredningsbyrå, som sammantaget innehåller alla ämnesområden.

 

 Vi arbetar vidare med jubileumsskriften som skall färdigställas till Finlands 100-årsjubileum. För planering har vi fått öronmärkta pengar av Svenska Folkskolans Vänner.

 

 Strävan är att föreningens hemsida ständigt uppdateras.

 

 Styrelsen för Finlandssvensk samling

                                               --------------

 

.

Verksamhetsberättelse för föreningen Finlandssvensk samling rf avseende perioden mars 2014 till mars 2015.

 

Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning:

Vice ordförande och kassör, Gösta von Wendt, Carl-Gustaf Aminoff och Anna-Lisa Dumell.Suppleant: Pia Kurtén och styrelsen har under året haft 4 protokollförda möten.

 

Föreningen skriver en rapport över hur den anser att Finland uppfyller den Europeiska Stadgan om landsdels- och regionalspråk. Rapporten riktar sig till den expertkommitté som på Europarådets vägnar övervakar efterlevnaden av konventionen.

 

Föreningen har under året varit i kontakt med flera myndigheter som efter klagomål från privatpersoner över att dessas språkliga rättigheter på ett eller annat sätt har kränkts har vänt sig till föreningen.

 

Under verksamhetsåret träffade föreningen några av de personer som skall skriva artiklar i den kommande jubileumsskriften om svenskheten i Finland under de senaste hundra åren.

Det blir djupgående artiklar som i storlek omfattar ca 10 000 ord med olika infallsvinklar på svenskheten under självständighetstiden. Därtill kommer skriften att bli åskådliggjord med diagram och tabeller med förklarande text.

 

Föreningen har under året arrangerat föreläsnings- och diskussionstillfällen runt om i Svensk-finland. Tyvärr har vi denna gång inte haft möjlighet att besöka någon av våra s.k. språköar.

Målet var att detta verksamhetsår besöka Kotka men vi hoppas kunna göra detta under kom-mande verksamhetsår.

 

Vi har anordnat mötestillfällen i alla de svenskspråkiga regionerna, från norr till söder (Österbotten, Åboland, Nyland samt i Helsingfors). Ordföranden har också skrivit ett antal artiklar gällande språkfrågor i de finlandssvenska dagstidningarna. En klagan har under verksamhetsåret inlämnats till Justitiekanslern gällande tillvägagångssättet bakom de tre kommunerna Närpes, Korsnäs och Larsmos ansökan om att i snabbt takt ”frivilligt” avstå från sin svenskspråkiga status och bli tvåspråkiga.

 

Representanter för föreningen deltog även i ett seminarium gällande ett minoritetsinstitut som skulle bli det första i Finland. Seminariet ordnades i Jakobstad och förebilden var hämtad från Flensburg i den norra delen av Tyskland som gränsar till Danmark och där det finns en liten dansktalande minoritet.

 

 

STYRELSEN

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse för föreningen Finlandssvensk samling rf avseende perioden maj 2012 - april 2013

Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning: 

Vice ordförande Gerd-Peter Löcke, 

Kassör Gösta von Wendt , Sekreterare Stig Björkman, Ledamot  Håkan Backman 

Suppleanter Carl Gustav Aminoff, Nils Finholm 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under året genomfört 6 protokollförda möten. 

Rapport till Europarådets expertgrupp som övervakar Europeiska Språkstadgan

De medlemmar som tar aktiv del i arbetet med att utarbeta en rapport om Finlands genomförande av den Europeiska språkstadgan lägger ner ett stort arbete i att införskaffa information. Föreningens rapport skall ge en NGO:s synpunkter om förverkligandet av Språkstadgan i Finland. Rapporten berör alla artiklar som omnämns i stadgan med speciell uppmärksamhet på de artiklar som Ministekommittén genom expertgruppens försorg anser vara sådana där Finland inte uppfyller de utfästelser som gjorts. 

Av föreningen för allmänheten arrangerade mötestillställningar

Jakobstad (årsmöte 19-04-2012), tal av Reinhold Enqvist, Språkstriden i ett historiskt perspektiv, och Helena Nyberg, Tvåspråkiga skolor. 

Närpes, oktober 2012, under temat ”Diskriminering” hölls följande anföranden ”Myndigheternas språkliga skyldigheter” 

, ”Diskrimineras finlandssvenskar?” (Ida Asplund) och ”Hur är det att vara en minoritet i minoriteten?” (Emina Arnautovic)

Åbo, februari 2013, ”Sammanslagning av skolor och kommuner – kostnadseffektivt eller slutet för minoritetens tvåspråkighet” (Prof. Fernand deVarennes) och ”Språkkonsekvens-bedömning vid ny administrativ indelning” (JK,PL Hans Göran Rosenlund)

Ekenäs, mars 2013, ”Men svenskan då? – kritiska tankar om språkdebatten” (Leif Höckerstedt) och ”Hotbilder mot det svenska språket i Västra Nyland”  (Werner Orre)

Tammerfors, april 2013, ”Föreningens historia och verksamhet” (Hedersordförande Gösta von Wendt) och ”Tankar angående övervakningen av språkliga bestämmelser” ( Hans Göran Rosenlund)                                                                     

Seminarier och andra tillställningar i annans regi än vår egen

Kommunförbundets seminarium ”Två språk i förvaltningen” (Helsingfors)

Justitieministeriets seminarium inför JMs rapport till Riksdagen om Språklagen (Helsingfors)
Seminarium ”Vård på svenska” (Åbo)
Speaking is Silver – Yttrandefrihetsseminarium  (Hanaholmen)
Organisationskonferensen (Tammerfors)

Föreningens ordförande hördes separat av nationalspråksstrategigruppen under ledning av Justitieminister Anna-Maja Henriksson (Helsingfors)

Föreningens ordförande fick ha ett anförande, bland många, på justitieministeriets semina-rium/hörandetillfälle i Helsingfors inför JMs rapport till Riksdagen om uppföljande av Språklagen

Artiklar publicerade i finlandssvenska dagstidningar:

Idén om tvåspråkiga skolor måste kvävas
VR-Group och avsaknad av svenskspråkig service i Raseborgsregionen
Gustav II Adolf och Svenska dagen
Kommer språklagen att bli en målsättning
Beslut skall föregås av en språkkonsekvensbedömning
Att idrottsstipendier uteblir har hänt förut
Tvåspråkiga skolor och en förhatlig lagstiftning
Kommunal bolagisering och försämrade språkliga rättigheter
Tacka Åland för de formellt berömbara språkliga rättigheterna

Övrig verksamhet har innefattat bland annat: 

  • att uppmärksamt följa det statliga kommunreformarbetet 
  • bevakning av svenska språkets ställning inom EU och offentlig förvaltning
  • rådgivning åt enskilda personer
  • inledning av formellt samarbete, genom ömsesidigt medlemskap, med Språkförsvaret i Sverige
  • planering av en ny hemsida (färdigställs före hösten 2013)
  • utsändandet av 3 medlemsbrev

Speciell uppmärksamhet har ägnats åt VR-Group, Statsrådets avdelning för ägarstyrning, Kommunikationsverket, IKEA och Sveriges Ambassad (besök hos press- och kulturrådet gällande Sveriges finansiering av ”svenska nu” och ”finska nu” projekten) 

Styrelsen för Finlandssvensk samling rf.