Ledarna ser språk och struktur

 Ledarna ser språk och struktur

Finlandssvensk samling 21.2.2012 

PRESSMEDDELANDE / LEHDISTÖTIEDOTE 21.2.2012 

Lehdistötiedote on ruotsinkielinen. Yhdistyksen puheenjohtaja antaa tarvittaessa tietoja suomeksi. Pressmeddelandet är på svenska. Föreningens ordförande ger vid behov information på finska. 

Partiledarna ser samband mellan språk och strukturer 

Finlandssvensk samling har frågat riksdagspartiernas partiledare om deras syn på sambandet mellan kommunstruktur och Europarådets språkstadga. Resultatet med kommentarer har publicerats på föreningens hemsida www.finlandssvensk.samling idag den 21 februari 2012. Den 21 februari firas även som Unescos internationella modersmålsdagen. 

Det är glädjande att partierna ser samband mellan språk och strukturer. Särskilt positivt är det stora stödet för språkkonsekvensbedömningar innan beslut om ändrade förvaltningsstrukturer fattas, konstaterar Finlandssvensk samlings ordförande Anna Ritamäki-Sjöstrand som på hemsidan också lyft ut guldkort ur partiledarnas svar och kommenterat dem. 

Finland har förbundit sig att, bl.a. gällande svenskan, följa den Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk, vars artikel 7:1b ålägger staterna att bygga sin politik, lagstiftning och praxis på ”respekt för det geografiska området för varje landsdels- eller minoritetsspråk för att trygga att gällande eller nya administrativ indelning inte utgör hinder för främjande av ifrågavarande landsdels- eller minoritetsspråk”. 

Finlandssvensk samling frågade hur partierna vill bidra till att tidigare kommunsammanslagningar utvärderas utgående från språkstadgan och hur man bör gå tillväga för att säkerställa att den framtida kommunstrukturen är förenlig med Finlands förpliktelser. 

– Vi hade inte så höga förväntningar eftersom Europarådets språkstadga är ganska okänd i Finland. Därför är vi inte förvånade över att partiledarna i flera fall undviker att svara rakt på våra frågor, utan talar om svenskans ställning i mera allmänna ordalag. Grundinställningen är ändå positiv. Partierna ser ett klart samband mellan svenskans geografiska område och förverkligandet av de språkliga rättigheterna. Inget parti förnekar att svenskans ställning är en internationell angelägenhet. 

Finlandssvensk samling anser att språkliga skäl är tillräckliga skäl att inte förverkliga sammanslagningar. Om befolkningsproportionerna ändras till minoritetens nackdel är en ändring i förvaltningsgränser inte godtagbar. Det kan vara möjligt att bygga upp förvaltning på språklig grund inom alla områden i enlighet med funktionella autonomiprinciper. Finlandssvensk samling anser att sådana lösningar för kommunerna i så fall kräver lagstiftningsåtgärder eftersom arrangemang för tryggande av de språkliga rättigheterna som endast baserar sig på samgångsavtal och skrivningar i förvaltningsstadgan inte kan förväntas fungera stabilt på lång sikt om kommunerna är fria att besluta att förändra dem till minoritetens nackdel. 

Finlands fjärde rapport om tillämpningen av språkstadgan behandlas nu i Europarådet. Expertkommittén för språkstadgan har godkänt sin rapport, men den blir offentlig först då Europarådets högsta organ, ministerkommittén, har godkänt sina rekommendationer till Finland, vilket förväntas ske den 14 mars 2012. 

Mera information: Ordförande Anna Ritamäki-Sjöstrand, Mariehamn, tel. 050-379 3146, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (kan även intervjuas på finska), styrelsesuppleant Stig Björkman, Kronoby, tel. -343 3615, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

Partiledarnas fullständiga svar, guldkorn kommenterade av ordföranden, en allmän analys av svaren, samt den ursprunliga enkäten, finns i det bifogade dokumentet och på föreningens hemsida http://www.finlandssvensksamling.org/hem/index.php/dina-raettigheter/enkaet-2012 

Information om internationella modersmålsdagen (Unesco) finns här: http://www.un.org/en/events/motherlanguageday/ 

Finlandssvensk samling rf är den finlandssvenska medborgarrättsliga icke-statliga organisationen som bevakar finlandssvenskarnas rättigheter. 

21.02.2012

 

Enkät till partiledarna

Enkät till partiledarna

Finlandssvensk samling 26.1.2012 

PRESSMEDDELANDE / LEHDISTÖTIEDOTE 

Enkät till partiledarna om kommunstrukturen och Europarådets språkstadga 

Kysely puoluejohtajille kuntarakenteesta ja Euroopan neuvoston kieliperuskirajsta (tiedote ruotsiksi, viittaukset peruskirjaan suomeksi itse kyselyn alla) 

Finlandssvensk samling har skickat ut en enkät till alla riksdagspartiernas partiledare där föreningen frågar hur de ämnar säkra att den framtida kommunstrukturen är förenlig med den Europeiska stadgan för landsdels- eller minoritetsspråk. 

- Vi förutsätter att samtliga riksdagspartier är eniga om att Finland måste uppfylla de förpliktelser landet har enligt internationella avtal, men risken finns att en kommunreform genomförs så att den inte uppfyller Finlands åtaganden enligt Europarådets språkstadga, påpekar Finlandssvensk samlings ordförande Anna Ritamäki-Sjöstrand. 

Finland har förbundit sig att, bl.a. gällande svenskan, följa den Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk, vars artikel 7:1b ålägger staterna att bygga sin politik, lagstiftning och praxis på "respekt för det geografiska området för varje landsdels- eller minoritetsspråk för att trygga att gällande eller nya administrativ indelning inte utgör hinder för främjande av ifrågavarande landsdels- eller minoritetsspråk". 

Finlandssvensk samling rf är den finlandssvenska medborgarrättsliga icke-statliga organisationen som bevakar finlandssvenskarnas rättigheter. Resultatet av enkäten presenteras i februari. 

Enkäten bifogas (nedan). 

Kontaktuppgifter: 

Ordförande Anna Ritamäki-Sjöstrand, Mariehamn/Kimito (i Helsingfors 26-27.1.2012), tel. 050-379 3146, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (kan även intervjuas på finska) 

Styrelsesuppleant Stig Björkman, Kronoby, tel. -343 3615, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

Medlem Anders Sirén, Pargas, tel. 044 218 0263, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

http://www.finlandssvensksamling.org/ 

--------------------------------------------- 

ENKÄT/KYSELY 

Enkät till riksdagspartiernas partiledare gällande kommunstrukturen och den Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 

Kysely eduskuntapuoluiden puoluejohtajille kuntarakenteesta ja alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevasta eurooppalaisesta peruskirjasta (kysely ruotsiksi, vatsauskieli valintanne mukaan) 

Ärade ordförande för X-parti Arvoisa X-puolueen puheenjohtaja 

Finland har förbundit sig att, bl.a. gällande svenskan, följa den Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk, vars artikel 7.1 b ålägger parterna att bygga sin politik, lagstiftning och praxis på "respekt för det geografiska området för varje landsdels- eller minoritetsspråk för att trygga att gällande eller nya administrativ indelning inte utgör hinder för främjande av ifrågavarande landsdels- eller minoritetsspråk". (Viittaus peruskirjaan suomen kielellä kyselyn alla.) 

De kommunfusioner som nyligen genomförts och ytterligare fusioner som eventuellt kommer att ske i en nära framtid har påverkat och kan komma att påverka den administrativa indelningen av det geografiska område där en avsevärd andel av befolkningen talar svenska. 

De kommunfusioner som nyligen genomfördes medförde att svenskans ställning förändrades i synnerhet då de tidigare kommunerna Liljendal, Pernå (som hade svenska som majoritets- och förvaltningsspråk uppgick i Lovisa vars majoritetsspråk är finska) och Finby (som var en tvåspråkig kommun finska svenska som numera ingår i enspråkigt finska Salo) upphörde att existera. Då en del av Sibbo med en betydande andel finlandssvenskar överfördes till Helsingfors blev området del av en stad där andelen är liten. Befintlig information om planerade kommande kommunfusioner ger anledning att tro att liknande förändringar i befolkningsproportionerna bereds även för kommunerna Pyttis, Ingå, Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby, Vörå, Korsholm, Malax, Korsnäs, Närpes och kanske även andra. I Sjundeå och Grankulla kan en stor svensk minoritet bli en liten svensk minoritet. 

Med anledning av detta ställer Finlandssvensk samling rf följande två frågor till samtliga riksdagspartiers partiledare: 

1. Hur anser Du och Ditt parti att man bör gå tillväga för att utvärdera hur tidigare kommunfusioner eventuellt påverkat Finlands uppfyllande av den Europeiska stadgan för landsdels- eller minoritetsspråk? 

2. Hur anser Du och Ditt parti att man bör gå tillväga för att säkerställa att den framtida kommunstrukturen är förenlig med Finlands förpliktelser enligt den Europeiska stadgan för landsdels- eller minoritetsspråk? 

Vi ber Dig svara per e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , på svenska eller finska, helst inom en vecka (inom januari), och tackar på förhand för Ditt deltagande i denna enkät. 

Anna Ritamäki-Sjöstrand
Ordförande
Finlandssvensk samling rf
http://www.finlandssvensksamling.org/
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tel. 050-379 3146 

Viittaus peruskirjaan suomen kielellä: Valtiosopimuksen nimi: Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja 

Artiklan 7.1 b:n mukaan sopimuspuolet sitoutuvat perustamaan alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan politiikan, lainsäädännön ja käytännön periaatteeseen, jonka mukaan "alueellisen kielen tai vähemmistökielen maantieteellistä aluetta kunnioitetaan sen varmistamiseksi, että olemassaolevat tai uudet hallinnolliset rajat eivät muodosta estettä kyseisen alueellisen kielen tai vähemmistökielen edistämiselle". 

26.01.2012