Ledarna ser språk och struktur

 Ledarna ser språk och struktur

Finlandssvensk samling 21.2.2012 

PRESSMEDDELANDE / LEHDISTÖTIEDOTE 21.2.2012 

Lehdistötiedote on ruotsinkielinen. Yhdistyksen puheenjohtaja antaa tarvittaessa tietoja suomeksi. Pressmeddelandet är på svenska. Föreningens ordförande ger vid behov information på finska. 

Partiledarna ser samband mellan språk och strukturer 

Finlandssvensk samling har frågat riksdagspartiernas partiledare om deras syn på sambandet mellan kommunstruktur och Europarådets språkstadga. Resultatet med kommentarer har publicerats på föreningens hemsida www.finlandssvensk.samling idag den 21 februari 2012. Den 21 februari firas även som Unescos internationella modersmålsdagen. 

Det är glädjande att partierna ser samband mellan språk och strukturer. Särskilt positivt är det stora stödet för språkkonsekvensbedömningar innan beslut om ändrade förvaltningsstrukturer fattas, konstaterar Finlandssvensk samlings ordförande Anna Ritamäki-Sjöstrand som på hemsidan också lyft ut guldkort ur partiledarnas svar och kommenterat dem. 

Finland har förbundit sig att, bl.a. gällande svenskan, följa den Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk, vars artikel 7:1b ålägger staterna att bygga sin politik, lagstiftning och praxis på ”respekt för det geografiska området för varje landsdels- eller minoritetsspråk för att trygga att gällande eller nya administrativ indelning inte utgör hinder för främjande av ifrågavarande landsdels- eller minoritetsspråk”. 

Finlandssvensk samling frågade hur partierna vill bidra till att tidigare kommunsammanslagningar utvärderas utgående från språkstadgan och hur man bör gå tillväga för att säkerställa att den framtida kommunstrukturen är förenlig med Finlands förpliktelser. 

– Vi hade inte så höga förväntningar eftersom Europarådets språkstadga är ganska okänd i Finland. Därför är vi inte förvånade över att partiledarna i flera fall undviker att svara rakt på våra frågor, utan talar om svenskans ställning i mera allmänna ordalag. Grundinställningen är ändå positiv. Partierna ser ett klart samband mellan svenskans geografiska område och förverkligandet av de språkliga rättigheterna. Inget parti förnekar att svenskans ställning är en internationell angelägenhet. 

Finlandssvensk samling anser att språkliga skäl är tillräckliga skäl att inte förverkliga sammanslagningar. Om befolkningsproportionerna ändras till minoritetens nackdel är en ändring i förvaltningsgränser inte godtagbar. Det kan vara möjligt att bygga upp förvaltning på språklig grund inom alla områden i enlighet med funktionella autonomiprinciper. Finlandssvensk samling anser att sådana lösningar för kommunerna i så fall kräver lagstiftningsåtgärder eftersom arrangemang för tryggande av de språkliga rättigheterna som endast baserar sig på samgångsavtal och skrivningar i förvaltningsstadgan inte kan förväntas fungera stabilt på lång sikt om kommunerna är fria att besluta att förändra dem till minoritetens nackdel. 

Finlands fjärde rapport om tillämpningen av språkstadgan behandlas nu i Europarådet. Expertkommittén för språkstadgan har godkänt sin rapport, men den blir offentlig först då Europarådets högsta organ, ministerkommittén, har godkänt sina rekommendationer till Finland, vilket förväntas ske den 14 mars 2012. 

Mera information: Ordförande Anna Ritamäki-Sjöstrand, Mariehamn, tel. 050-379 3146, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (kan även intervjuas på finska), styrelsesuppleant Stig Björkman, Kronoby, tel. -343 3615, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

Partiledarnas fullständiga svar, guldkorn kommenterade av ordföranden, en allmän analys av svaren, samt den ursprunliga enkäten, finns i det bifogade dokumentet och på föreningens hemsida http://www.finlandssvensksamling.org/hem/index.php/dina-raettigheter/enkaet-2012 

Information om internationella modersmålsdagen (Unesco) finns här: http://www.un.org/en/events/motherlanguageday/ 

Finlandssvensk samling rf är den finlandssvenska medborgarrättsliga icke-statliga organisationen som bevakar finlandssvenskarnas rättigheter. 

21.02.2012